• آخرين مقالات

اختیار انسان از دیگاه لایب نیتس و صدر المتالهین

مساله اختیار انسان و سازگاری آن با عقاید دیگر فلسفی و دینی از جمله مسایلی است که صدرا به عنوان موسس حکمت متعالیه و لایب نیتس به عنوان یکی از فلاسفه بزرگ قبل از کانت ، پیرامون آن تحقیقات بسیاری انجام داده اند. در این مقاله آراء این دو دانشمند بزرگ در مورد اختیار انسان با هم مقایسه شده است......

11 اسفند 1392

نقد و بررسي تأثير آراء فلسفي صدرا دربارة«وجود» بر فهم او از آيات قرآن

در اين مقاله تأثير آراء فلسفي صدرا در مورد«وجود» بر فهم او از آيات قرآن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. به اين منظور کلية کتب تفسيري و فلسفي صدرا مطالعه و مواردي که او تحت تأثير آراء مذکور از آيات قرآن معانيي غير از معاني ظاهري برداشت کرده، جمع آوري شده است. .........

11 اسفند 1392

نقدی بر نظریه "حرکت جوهری " ملاصدرا و تاثیر آن در فهم او از آیات قرآن

در اين مقاله ابتدا مهم ترين دليل هاي اثبات حركت جوهري مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. دو دليل از پنج دليل حركت جوهري به كمك نقادي برخي از معاصران و ساير دليل ها با استدلال هايي جديد و ابتكاري ابطال شده اند. سپس تفسيرهايي كه صدرا با توجه به نظريه حركت جوهري ارائه داده است، ...

10 اسفند 1392

نقد و بررسي آراء ابن سينا و ملاصدرا پيرامون حركات چهارگانه عرضي

در اين مقاله آراء دو فيلسوف بزرگ ، ابن سينا و ملاصدرا ، پيرامون حركت در چهار مقوله عرضي (كم، كيف ، وضع و اين ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

10 اسفند 1392

ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا

به اعتقاد ملاصدرا، سه عالم کلی وجود تحقق دارد: 1) عالم محسوسات که همان عالم دنیاست. 2) عالم مثال، یعنی عالم صور مقداری که عینا نظیر عالم محسوسات است، با این تفاوت که عاری از ماده میباشد. 3) عالم معقولات که مجرد از ماده و خواص مادی است. از طرف دیگر انسان دارای سه نوع ادراک است: 1) ادراک حسی 2) ادراک خیالی 3) ادراک عقلی. انسان حقیقتی است که وجود به اعتبار هر قوه ای از قوای ادراکی خود، در یکی از عوالم وجود واقع می شود.....

10 اسفند 1392

قاعده الواحد در بوته نقد

قاعده الواحد یکی از مهمترین قواعد فلسفی در فلسفه اسلامی است که در توضیح نحوه صدور موجودات بکار گرفته شده است. ابن سینا از طرفی قائل به قاعده الواحد است و از طرف دیگر معتقد به حقایق مستقل و متکثر، و وجود این کثرات را از طریق جهات و اعتباراتی که در عقل اول بر میشمرد، توجیه مینماید. کسانی همچون غزالی، ابن رشد، فخررازی و ... معتقدند که .......

10 اسفند 1392

عقول در حکمت صدرایی و فرشته شناسی در نهج البلاغه(با تاکید بر صفات )

در این مقاله تطبیق آراء فلسفی ملاصدرا درباره عقول با فرشته شناسی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور کلیه کتب فلسفی و تفسیری ملاصدرا، مطالعه و آراء او درباره عقول جمع آوری شده است، همچنین مطالب نهج البلاغه در رابطه با فرشتگان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . سپس تنها با بررسی دو صفت «تجرد» و «کثرت» ملائکه (در نهج البلاغه) و عقول (در حکمت ملاصدرا) این نتیجه بدست آمده است که ....

10 اسفند 1392

  • تعداد رکوردها : 24