نقد و بررسي نظريه " مثل" و تأثير آن در فهم ملاصدرا از آيات قرآن

در اين مقاله ابتدا نظريه "مثل" مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. به اين منظور مهم ترين ادله اثبات اين نظريه در فلسفه شيخ اشراق و ملاصدرا و همچنين مهم ترين اشكال هاي ابن سينا و امام فخر رازي به آن، مورد تحليل، نقد و بررسي قرار گرفته ...

9 اسفند 1392

نقد و بررسي تاثیر آراي فلسفي صدرا پیرامون واجب الوجود بر فهم او از آیات قرآن

در این مقاله تأثیر آرای فلسفي صدرا در بارۀ بر فهم او از آیات قرآ ن واجب الوجود مورد نقد و بررسي قرار گرفته است ....

9 اسفند 1392

صادر نخست و چگونگی توجیه کثرات از نظر ابن سینا، ابن عربی و ملاصدرا با تأکید بر مشهورترين آرای آنان

ابن سینا نخستين موجود عالم را عقل اوّل میداند که بر اساس قاعدۀ الواحد از واجب الوجود صادر شده است و به واسطۀ جهات و اعتباراتاش سبب پيدايش موجودات پس از خود میگردد. ابنعربی اساس ديدگاه ابن سینا در مورد صادر نخست و چگونگی توجيه کثرات )يعنی قاعدۀ الواحد( را نمیپذيرد. وي بر اساس مشاهدات ومکاشفاتاش صدور کثرات را به اسما و صفات الاهی مستند میکند. از نظر او نخستين موجود عالم است که در خود دارای تمام کثرات عالم میباشد و با » الرحمن « تجلّی اسم الاهی سريان و انبساط خود سبب ظهور آنها میگردد. ملّاصدرا، متأثر از ابنعربی، نخستين موجود عالم را تجلّی حق تعالی میداند. ديدگاه ملاصدرا در اين مورد با ابنعربی دارای اين تفاوت است که او جريان صدور کثرات پس از عقل اوّل را به گونهای مغاير با ابن عربی به تصوير میکشد. از نظر او کثرات نه بهواسطۀ نکاح و توالد مراتب هستی، بلکه به خاطر جهات و اعتباراتی که در عقول وجود دارد به وجود میآيند.

30 بهمن 1392

  • تعداد رکوردها : 24
 
 

حدیث

 

    اَفْضَلُ الشَّفاعاتِ اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَينِ فى نِكاحٍ حَتّى يَجْمَعَ اللّه‏ُ بَيْنَهُما؛

    بهترين وساطت، وساطت ميان دو نفر براى ازدواج است تا اين‏كه خداوند آن دو را به يكديگر برساند.

    كافى، ج 5، ص 331؛ ميزان الحكمة، ج 5، ص 87.