نقد و بررسي آراء ابن سينا و ملاصدرا پيرامون حركات چهارگانه عرضي

در اين مقاله آراء دو فيلسوف بزرگ ، ابن سينا و ملاصدرا ، پيرامون حركت در چهار مقوله عرضي (كم، كيف ، وضع و اين ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

10 اسفند 1392

ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا

به اعتقاد ملاصدرا، سه عالم کلی وجود تحقق دارد: 1) عالم محسوسات که همان عالم دنیاست. 2) عالم مثال، یعنی عالم صور مقداری که عینا نظیر عالم محسوسات است، با این تفاوت که عاری از ماده میباشد. 3) عالم معقولات که مجرد از ماده و خواص مادی است. از طرف دیگر انسان دارای سه نوع ادراک است: 1) ادراک حسی 2) ادراک خیالی 3) ادراک عقلی. انسان حقیقتی است که وجود به اعتبار هر قوه ای از قوای ادراکی خود، در یکی از عوالم وجود واقع می شود.....

10 اسفند 1392

قاعده الواحد در بوته نقد

قاعده الواحد یکی از مهمترین قواعد فلسفی در فلسفه اسلامی است که در توضیح نحوه صدور موجودات بکار گرفته شده است. ابن سینا از طرفی قائل به قاعده الواحد است و از طرف دیگر معتقد به حقایق مستقل و متکثر، و وجود این کثرات را از طریق جهات و اعتباراتی که در عقل اول بر میشمرد، توجیه مینماید. کسانی همچون غزالی، ابن رشد، فخررازی و ... معتقدند که .......

10 اسفند 1392

عقول در حکمت صدرایی و فرشته شناسی در نهج البلاغه(با تاکید بر صفات )

در این مقاله تطبیق آراء فلسفی ملاصدرا درباره عقول با فرشته شناسی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور کلیه کتب فلسفی و تفسیری ملاصدرا، مطالعه و آراء او درباره عقول جمع آوری شده است، همچنین مطالب نهج البلاغه در رابطه با فرشتگان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . سپس تنها با بررسی دو صفت «تجرد» و «کثرت» ملائکه (در نهج البلاغه) و عقول (در حکمت ملاصدرا) این نتیجه بدست آمده است که ....

10 اسفند 1392

طريق شناخت عالم غيب از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي (ره)

عالم غيب نشئه ماورا ماده است كه نيل به حقايق آن، در تحقق كمال انساني نقش بسيار مهم و ارزنده اي دارد، لذا ايمان به آن وجهه دعوت تمام اديان توحيدي، خصوصا اسلام مي باشد. از آنجا كه ايمان به غيب بدون شناخت آن امكانپذير نيست، لذا بحث از شناخت نشئه غيب بسيار مهم و ضروري است و هدف اين مقاله آنست كه راه شناخت حقايق عالم غيب از منظر ملاصدرا و علامه طباطبايي كه از بزرگترين اسلام شناسان شيعيند، مورد بررسي قرار گيرد.

10 اسفند 1392

جبر علّي و معلولي و آزادي اراده

علت تامه، ضرورت دهنده به معلول است و اين جبر علّي و معلولي موجب نظامي معين و غير قابل تغيير مي‏شود كه بنظر بسياري، جائي براي اختيار باقي نمي‏گذارد، ولي فلاسفه اسلامي معتقدند كه هيچ منافاتي بين اين دو مطلب وجود ندارد و مي‏توان هم ضرورت علّي و معلولي را پذيرفت و هم افعال انسان را اختياري دانست، زيرا اراده جزء اخير علت تامه افعال اختياري است،

10 اسفند 1392

تاًثیرات مثبت و یا منفی فلسفه صدرا درفهم او از آیات قرآن

در این مقاله برخی از برداشت های صدرا تحت تاثیر آراء فلسفی خود ارائه داده است، مورد نقد وبررسی قرار گرفته است به این منظور برداشت های صدرا با ظواهر آیات مورد بحث و همچنین ساید آیات و روایات سنجیده شده است و در این سنجش به قرائن لفظی و عقلی موجود در آیات و همچنین سیاق آن آیات توجه شده است

10 اسفند 1392

نقد و بررسی نظریّه «خلق اعمال» فخر رازی و تأثیر آن در فهم او از آیات قرآن

انسان با عالم خیال منفصل قائلند. ابن عربی، خواب و رؤیا را گستردهترین پھنه در این مورد استفاده « مثال مطلق » و « مثال مقید » فعالیت و خلاقیت خیال شمرده و از اصطلاحات􀨗 ه و کلام اسلا 􀫑􀡯􀢓 ه ف􀫤ج􀥙 شماره یکم، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ١٣٩٠ از صفحه ١١ ٢٨ Philosophy & Kalam Vol 44, No. 1, Spring and Summer 2011 فخر رادر این مقاله ابتدا مهم ترین ادلّه فخر رازی برای اثبات نظریّه او در مورد «خلق اعمال» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هر سه دلیلی که وی برای ردّ ضرورت اختیار و تمام سیزده دلیلی که برای اثبات نظریّه «کسب» خویش اقامه کرده است،زي « خلق اعمال » نقد و بررسي نظریّۀ... کرده است. به گفته ابن عربی و ملاصدرا،

9 اسفند 1392

ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا

در اين مقاله تاثير آرا فلسفي صدرا در مورد «وجود» بر فهم او از آيات قرآن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. به اين منظور كليه كتب تفسيري و فلسفي صدرا مطالعه و مواردي كه او تحت تاثير آرا مذكور از آيات قرآن معانيي غير از معاني ظاهري برداشت كرده، جمع آوري شده است...

9 اسفند 1392

نقد و بررسی نظریه «عقول» و تاثیر آن در فهم صدرا از آیات قرآن

و تأثير آن در برداش تهاي صدرا از آيات قرآن « عقول » در اين مقاله نظريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته اس ت . به اين منظور كليه ك ت اب هاي صدرا اعم از « عقو ل » تفسيري و فلسفي، مطالعه قرار گرفته و مواردي كه او تحت تأثير نظريه معنايي خلاف معناي ظاهر آيات ارا يه داده، جمع آوري شده است...

9 اسفند 1392

  • تعداد رکوردها : 24
 
 

حدیث

 

    اَفْضَلُ الشَّفاعاتِ اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَينِ فى نِكاحٍ حَتّى يَجْمَعَ اللّه‏ُ بَيْنَهُما؛

    بهترين وساطت، وساطت ميان دو نفر براى ازدواج است تا اين‏كه خداوند آن دو را به يكديگر برساند.

    كافى، ج 5، ص 331؛ ميزان الحكمة، ج 5، ص 87.