• آخرين مقالات

مطالعه تطبیقی « حدوث عالم » در حکمت صدرا و نهج البلاغه

در این مقاله، حدوث عالم در حکمت صدرا با مطالب نهج البلاغه مقایسه شده است. به این منظور، کتب فلسفی و تفسیری صدرا مطالعه و آرای او درباره ی حدوث عالم جمع آوری شده است. ....

11 اسفند 1392

نظریه اصالت وجود و نوآوریھای فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیه

مسئلۀ اصالت وجود که از اساسیترین مسائل فلسفۀ اولی میباشد، یکی از شاخصهھای اصلی فلسفۀ صدرالمتألھین است و اکثریت قریب به اتّفاق مباحث حکمت متعالیه، مبتنی بر آن قلمداد شده است. تا را اولین و آخرین حرف او در « وجود » آنجا که متعالیه بودن حکمت ملاصدرا را به دلیل تعالی وجود و این نظام فلسفی دانسته اند.....

11 اسفند 1392

مطالعة تطبيقي- تحليلي بين آراي ملاصدرا و ملاهادي سبزواري در مورد مقام فوق تجردي انسان

در اين مقاله به بررسي يكي از ويژگي هاي انسان به نام مقام فوق تجردي، از نگاه دو فيلسوف بزرگ : صدرالمتألهين و ملاهادي سبزواري، پرداخته شده است.......

11 اسفند 1392

حدوث نفس انسانى از ديدگاه فلاسفه اسلامى و سازگاری آن با آموزۀ عالم ذرّ

در اين مقاله ابتدا مه مترين ادله فلاسفه اسلامى برای اثبات حدوث نفس انسانى نقد و بررسى شده است. اين ادله با دقت در مقدمات و لوازم، به وسيله اشكا لهايى جديد و ابتكاری مورد خدشه قرار گرفته و اين نتيجه به دست آمده است كه هيچ يك از پنج دليل مذكور قابل اعتماد و استوار نيست.

11 اسفند 1392

قواي ادراك باطني از ديدگاه دو حكيم مسلمان (ابن‏ سينا ـ صدرالمتألهين)

در اين مقاله ابتدا، تعريف قوه و تعريف نفس بيان و سپس انواع قوا و جايگاه قواي ادراك باطني توضيح داده شده است. پس از آن، مهمترين مسئله‏اي كه در بحث قوا بايد به آن توجه شود؛ يعني، مسئله ملاك تعداد قوا، بررسي و معلوم شده است كه اختلاف افعال، دليل بر تعدد قوا نيست، حتي در جايي كه دو فعل كاملاً ضد يكديگر باشند. انفكاك دو قوه از يكديگر هم بگونه‏اي كه يك قوه از بين برود و قوه ديگر باقي بماند، قابل اثبات نيست، هر چند مطلب صحيحي است.....

11 اسفند 1392

تجرد نفس از دیدگاه سه حکیم مسلمان(فارابي - ابن‏ سينا - صدرالمتألهين)

مهمترين اصل از اصول عقايد اديان آسماني اعتقاد به معاد است و اين اصل ارتباطي نزديك با مسئله تجرد نفس انساني دارد، زيرا اگر وجود نفس بعنوان يك جوهر مجرد كه بعد از زوال بدن بتواند باقي بماند، ثابت نشود، بحث از معاد بيمعنا خواهد بود. نظر به اهميّت مسئله تجرد نفس، در اين مقاله سعي شده است كليه ادله‏اي كه اين سه حكيم براي اثبات تجرد نفس انساني ارائه داده‏اند، بدقّت بررسي شود. ابتدا در مقدمه معناي تجرد و تعريف نفس بيان شده است و سپس در سه قسمت مجزا نظرات اين سه حكيم مورد بررسي قرار گرفته است....

11 اسفند 1392

تحلیل انتقادی ادله اتحاد عاقل و معقول

در این مقاله دوازده دلیل برای اثبات اتحاد عاقل و معقول از مهمترین فلاسفه حکمت متعالیه صدرالمتالهین ملاهادی سبزواری محمد حسین طباطبایی و مرتضی مطهری مورد نقد قرار گرفته و بطلان هر یک از آن دلیلها با چند اشکال واضح شده است.....

11 اسفند 1392

  • تعداد رکوردها : 24